Φόρμα εγγραφής μέλους

Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής για να γίνετε μέλος του ΙΠΕ, και επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα των μελών μας.

Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτικά.

Η αξιολόγηση κάθε αίτησης εγγραφής γίνεται από την αρμόδια επιτροπή εγκρίσεων και στη συνέχεια λαμβάνετε e-mail στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει το οποίο θα περιγράφει αναλυτικά τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

Οφέλη μελών

Δείτε τα Οφέλη μελών

Γίνετε Μέλος του ΙΠΕ και επωφεληθείτε από τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Ενημέρωση για τις Εξελίξεις στον χώρο Πωλήσεων
  • Αναβάθμιση της εικόνας του επαγγέλματος των Πωλήσεων
  • Συνεχής ενημέρωση για τις καλύτερες πρακτικές στο χώρο
  • Ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και απόψεων
  • Πρόσβαση σε έρευνες, εκδόσεις, μελέτες, συνέδρια
  • Πιστοποίηση του επαγγέλματος
  • Δημιουργία δεσμών μεταξύ των μελών και άλλων φορέων
  • Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Κατηγορίες μελών

Δειτε τις Κατηγορίες μελών

Τα μέλη του Ινστιτούτου διακρίνονται σε τακτικά, συνδεδεμένα, αρωγά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου και τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων άνω των 5 ετών και κατέχουν κατά την στιγμή της εγγραφής τους διοικητική θέση στο τομέα των Πωλήσεων.

Συνδεδεμένα μέλη
Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στις πωλήσεις και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη του χώρου των πωλήσεων. Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών και συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει και τους όρους συμμετοχής τους κατά την απόλυτη κρίση του. Τα συνδεδεμένα μέλη μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των τακτικών μελών εφόσον αποκτήσουν στο μέλλον τις οριζόμενες στο καταστατικό προϋποθέσεις, με αίτησή τους στο Δ.Σ.
Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται στο Δ.Σ με έναν εκπρόσωπο που θα έχει μία αντίστοιχη ψήφο στο Δ.Σ. Για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου αυτής τα συνδεδεμένα μέλη θα πρέπει να ορίζουν τον ως άνω εκπρόσωπό τους στο Δ.Σ. του σωματείου.

Αρωγά μέλη

Αρωγά μέλη μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προτίθενται να βοηθήσουν στην επίτευξη του σκοπού του σωματείου.

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν ή προσφέρουν σημαντικές ηθικές και υλικές υπηρεσίες στο Ινστιτούτο καθώς και προσωπικότητες διακεκριμένες για την κοινωνική τους δραστηριότητα.

Επίτιμο ή Αρωγό μέλος ανακηρύσσεται κάποιος με απόφαση της Γενικής συνέλευσης, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του Ινστιτούτου πρέπει να εκπροσωπούνται από κάποιο Διευθυντικό τους στέλεχος.